Team:Nanjing NFLS/Team Members

Team

Liu Anrui

About...

Liu Anrui

Captain/ Wet Lab/ Art design/ HP/ Senior

Liu Jiarong

About...

Liu Jiarong

Vice-captain/ Wet lab/ HP/ Senior

Li Xinran

About...

Li Xinran

Vice-captain/ HP/ Wiki/ Senior

He Chengkun

About...

He Chengkun

Wet lab/ HP/ Senior

Wang Yuting

About...

Wang Yuting

Wiki/ Senior

Zhai Yiyan

About...

Zhai Yiyan

Wiki/ Senior

Guo Zhiqing

About...

Guo Zhiqing

Wiki/ Hp/ Senior

Li Hanchen

About...

Li Hanchen

Modeling/ Senior

Lu Jiarui

About...

Lu Jiarui

Wetlab/ Junior

Gong Luling

About...

Gong Luling

Wetlab/ HP/ Junior

Zheng Zhuoyan

About...

Zheng Zhuoyan

Wetlab/ HP/ Junior

An Xinyi

About...

An Xinyi

Art design/ Junior

Bai Yannan

About...

Bai Yannan

Modeling/ Junior

Xin Yuxi

About...

Xin Yuxi

Modeling/ Junior

Xu Huandi

About...

Xu Huandi

Instructor

Liu Dongni

About...

Liu Dongni

Advisor

Yong Xiaoyu

About...

Yong Xiaoyu

PI

Zhu Tianze

About...

Zhu Tianze

PI

About

OK!