Team:Jiangnan China/TeamPrimary PI

Secondary PI

Advisors

Jiahua Fang

Jianing Zhang

Yaxin Li

Yibo Shi

Hangqiao Wu

Jingrui Hou

YunLong Zhou

Team leader

Anqi Peng

Team members

Jieyu Chu

Yumin Feng

Liao Chao

Ruoxuan Lv

Nuowen Mai

Hongyu Ren

Zitong Tang

Pengwei Wang

Meiqi Wu

Jiahua Xie

Ruoqing Yang

Ying Zhang

Zhihang Zhang

Tingan Zhou