Team:TJUSLS China/Team

<!DOCTYPE html> Team members


Leaders

Shuying Wu
×
Shuying Wu
Yanjiao Lu
Yanjiao Lu


Members

Yansong Bai
×
Yansong Bai
×
Kegeng Chen
×
Tao Fu
×
Guosheng Gao
×
Yuhan Li
×
Dewu Liu
×
Xujia Liu
×
Luoyan Qin
×
Haoyang Shi
×
Fanghui Wang
×
Yuan Wang
×
Jing Yan
×
He Zhang
×
Duo Zhang
×
Xinyi Zhang
×
Haoran Zhou
×
Yufei Zhou

Instructors

Xiaoming Ding
Xiaqing Zhu

graduate student in School of Life Sciences, provides day-to-day support and technical training for the team.

Advisors

Xiaoming Ding
Cheng Zhu

Professor in School of Life Sciences, helps us in Molecular Dynamics Simulation.

Junheng Liang
Ruihan Dong

the leader of 2019 team TJUSLS_China, helps us in HP.

PI

Zefang Wang
Zefang Wang

Associate Professor in School of Life Sciences, helps us design the project.